Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.

×

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Pliki do pobrania

§ 1. Zakres zastosowania

(1) Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących dostawy.

(2) Warunki handlowe kontrahenta odbiegające od niniejszych obowiązują wyłącznie za naszą wyraźną i pisemną zgodą. Niniejszym sprzeciwiamy się odbiegającym lub sprzecznym warunkom handlowym kontrahenta.

(3) W przypadku dostawy obowiązuje udzielone przez nas pisemne potwierdzenie zlecenia.

(4) Incoterms zawarte w naszym pisemnym potwierdzeniu zlecenia nawiązują do wersji z roku 2000. W zakresie ich obowiązywania mają one pierwszeństwo nad niniejszymi warunkami.

§ 2. Oferta i zawarcie umowy

(1) Nasze oferty nie są wiążące. Oświadczenia przyjęcia oferty, zamówienia, gwarancje i wszelkie pozostałe ustalenia są ważne wyłącznie pod rygorem naszego pisemnego potwierdzenia lub potwierdzenia przesłanego faksem.

(2) Oświadczenia publiczne, rysunki, obrazy, wymiary, określenia mas, opisy i pozostałe dane techniczne odzwierciedlają wartości przybliżone. Nie są one wiążące, chyba że zostały przez nas potwierdzone w formie pisemnej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian technicznych również w okresie dostawy.

(3) Uzgodnienia zawarte ustnie obowiązują jedynie w przypadku, w którym zostały potwierdzone pisemnie. Dotyczy to równie wyżej wymienionego przepisu o wymogu formy pisemnej.

§ 3. Rysunki, dokumenty

Rysunki, opisy techniczne i inne dokumenty pozostają naszą własnością. Mogą one być udostępniane do wiadomości osobom trzecim jedynie w związku z całą naszą ofertą. Ponadto zastrzegamy sobie bez ograniczenia wszelkie prawa użytkowe związane z prawem własnościowym i autorskim do wszystkich rysunków i dokumentów przedsiębiorstwa.

§ 4. Zmiany konstrukcji

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dokonania ulepszeń technicznych i zmian konstrukcyjnych, wynikających z postępu technicznego. Nie jesteśmy zobowiązani dokonywać zmian konstrukcyjnych lub ulepszeń technicznych w przypadku artykułów, które zostały już dostarczone. Naszych kontrahentów na bieżąco informujemy o tego typu ulepszeniach i zmianach.

§ 5. Wysyłka i przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia

(1) Opakowania przeznaczone do transportu jak również wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi. Kontrahent jest zobowiązany na własny koszt zadbać o zagospodarowanie odpadów po opakowaniach.

(2) Ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem kontrahent przejmuje w momencie przekazania przesyłki osobie wykonującej transport lub wydania jej z naszego magazynu w celu dokonania wysyłki. Przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia na ww. warunkach ma również miejsce w przypadku, gdy zostało uzgodnione, że dostawca poniesie koszty przewozu.

(3) Dostawy uzupełniające zostaną wykonane jedynie po odrębnym zamówieniu i na rachunek zamawiającego według cennika obowiązującego danego dnia.

(4) W przypadku opóźnienia wysyłki lub wydania przesyłki na żądanie kontrahenta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia w obu przypadkach przechodzi na kontrahenta w momencie ogłoszenia gotowości do wysyłki.

§ 6. Ceny

Ceny podane są w euro. Jeżeli dostawa ma by dokonana później niż trzy miesiące po dacie udzielenia przez nas potwierdzenia zlecenia, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego podniesienia cen w celu wyrównania kosztów związanych ze zwiększeniem się cen materiałów, surowców lub produkcji.

§ 7. Dostawa, terminy i upływ terminów

(1) Wszelkie terminy dostawy podane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Bieg terminów dostawy uzgodnionych zaczyna się wraz z datą udzielenia przez nas pisemnego potwierdzenia zlecenia. Terminy wydłużają się o czas, w którym kontrahent zwleka z wykonaniem swoich obowiązków wobec nas.

(2) W przypadku siły wyższej terminy dostawy przedłużają się odpowiednio, a upływ terminu zostaje odpowiednio przesunięty. Dotyczy to również strajków, opóźnień w transporcie, awarii maszyn, działań ze strony władz i innych okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Zawiadomienie o początku i końcu takich okoliczności zostanie przekazane naszym kontrahentom możliwie jak najszybciej. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje kontrahentowi najwcześniej po upływie sześciu tygodni po otrzymaniu naszego zawiadomienia.

(3) Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych, o ile w ten sposób nie zostaje naruszony uzasadniony interes kontrahenta.

(4) Jeżeli zwlekamy z terminem dostawy, kontrahent ma prawo do odszkodowania z powodu zwłoki, łączna wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć dziesięciu procent wartości rachunkowej dostaw, których dotyczy zwłoka. Kontrahent zobowiązany jest do udowodnienia szkody powstałej w wyniku zwłoki. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze w jakichkolwiek przypadkach zwłoki w dostawie są wykluczone nawet wtedy, gdy upływa termin dostawy wyznaczony nam przez kontrahenta. Zastosowanie § 13 zostaje zachowane.

(5) Prawa wynikające z § 323 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) związane z niedotrzymaniem terminu dostawy przysługuj kontrahentowi tylko wówczas, gdy wyznaczył on odpowiedni termin dostawy, przy czym – niezależnie od § 323 BGB – oświadczył, i po upływie terminu odmawia przyjęcia świadczenia. Po bezskutecznym upływie terminu żądanie wykonania świadczenia jest wykluczone.

§ 8. Zwrot towaru

Zwroty towaru mogą być dokonane wyłącznie w przypadkach wyjątkowych po uprzednim uzgodnieniu. Nie mamy obowiązku przyjęcia towaru zwróconego bez naszej wyraźnej zgody i możemy go magazynować na koszt kontrahenta.

§ 9. Płatności, zabezpieczenia, rachunkowo koncernu

(1) Płatność za nasze dostawy następuje bez bonifikaty w ciągu trzydziestu dni po dacie wystawienia rachunku lub z bonifikatą dwuprocentową w ciągu dziesięciu dni. Płatność należy dokonać w taki sposób, by w dniu upływu terminu płatności środki były do naszej dyspozycji. Jesteśmy upoważnieni do zaliczania płatności na pokrycie wcześniejszych należności nawet w takim przypadku, gdy kontrahent przeznacza płatność inaczej; jeżeli w związku z płatności powstały koszty i odsetki, jesteśmy upoważnieni do zaliczenia płatności najpierw na poczet kosztów, następnie odsetek, a dopiero na koniec na poczet samej dostawy.

(2) Potrącenia dokonane przez kontrahenta możliwe są jedynie w przypadku roszczeń, które są bezsporne lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem. Dotyczy to równie korzystania z prawa zatrzymania.

(3) Przysługuje nam prawo do powszechnie przyjętego zabezpieczenia naszych roszczeń według rodzaju i wartości również wtedy, gdy roszczenia są uwarunkowane lub został wyznaczony termin świadczenia.

(4) Przysługuje nam prawo do potrącenia wszelkich roszczeń przysługujących nam od kontrahenta z roszczeń, które – niezależnie od podstawy prawnej – przysługuj kontrahentowi przeciwko nam lub spółkom wymienionym w załączniku, w których ThyssenKrupp AG pośrednio lub bezpośrednio posiada większość udziałów.

§ 10. Weksel, zwłoka kontrahenta

(1) W przypadku przyjęcia weksla, koszty związane z dyskontem i wszelkie inne koszty ponosi kontrahent. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli.

(2) Jeżeli kontrahent zwleka z płatnością, przysługuje nam prawo do odsetek w wysokości ośmiu procent powyżej obowiązującej stopy podstawowej EBC, chyba że udowodnimy korzystanie z kredytu bankowego o wyższym oprocentowaniu. W takim przypadku możemy wykazać odsetki odprowadzone do banku jako szkodę powstałą wskutek zwłoki kontrahenta.

(3) Jeżeli wskutek później zaistniałych okoliczności nastąpi znaczące pogorszenie kondycji finansowej firmy, w wyniku którego nasze roszczenie płatnicze byłoby zagrożone, oraz w przypadku zwlekania z płatnościami przez drugą stronę umowy, mamy prawo żądać natychmiastowego postawienia w stan wymagalności wszystkich naszych wierzytelności oraz zwrotu przedpłat za niezrealizowane dostawy.

§ 11. Gwarancja

(1) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji upływa po roku od daty dostawy. W mocy pozostają obowiązujące zgodnie z prawem terminy przedawnienia. Uregulowanie zawarte w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania, w przypadku czynów umyślnych, szkód wyrządzonych na życiu, ciele lub zdrowiu i przy podstępnym przemilczeniu wady.

(2) Zgłoszenia ewidentnych wad w dostarczanych przedmiotach dopuszczalne są wyłącznie wtedy, gdy wady zostały oznaczone w liście przewozowym; dotyczy to również szkód powstałych w czasie przewozu. Zgłoszenie wady musi nastąpić niezwłocznie i w formie pisemnej. Ponadto kontrahent jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wad nie później niż po upływie dziesięciu dni po dotarciu przedmiotów dostawy na miejsce przeznaczenia. Wady, których nie można było dostrzec przed upływem nawet tego terminu powinno się zgłosić bezzwłocznie po ich wykryciu na piśmie w ciągu trzech miesięcy po dotarciu przedmiotu dostawy do miejsca przeznaczenia. Zgłoszenia wad, badania uzasadnień zgłoszeń i prowadzone negocjacje związane z gwarancją nie powodują zawieszenia biegu przedawnienia. Ewentualnie wykonane naprawy i dostawy części zamiennych nie powodują ponownego rozpoczęcia terminu przedawnienia.

(3) Wady, które dotyczą jedynie części dostawy nie upoważniają do odmowy przyjęcia dostawy w całości.

(4) Kontrahent udziela nam prawa do badania powstałych wad we własnym zakresie lub do skorzystania ze sprawozdania rzeczoznawcy ubezpieczeniowego lub bezstronnego biegłego rzeczoznawcy zanim nastąpi przystąpienie do naprawy. Strona, na niekorzyść której zostanie wydana opinia rzeczoznawcy, zobowiązana jest ponieść koszty rzeczoznawcy.

(5) Jeżeli wada zostanie stwierdzona, świadczymy – z uwzględnieniem interesu kontrahenta – swoje zobowiązanie naprawy poprzez dostaw części zamiennych lub napraw. Jeżeli skuteczne wykonanie naprawy nie następuje w odpowiednim czasie, kontrahent może nam wyznaczyć odpowiedni nowy termin jej wykonania, po bezskutecznym upływie którego może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Wyklucza się wszelkie dalsze roszczenia. Zastosowanie § 13 pozostaje w mocy. Na nasze żądanie należy odsyłać towar w odpowiednim opakowaniu. Kontrahentowi nie przysługuje jednak prawo do odesłania bez uprzednio udzielonej naszej pisemnej zgody.

(6) Roszczenia z tytułu gwarancji są jednak wykluczone w całości, jeżeli w czasie montażu zostały zlekceważone obowiązujące przepisy dotyczące montażu, składania lub obsługi lub zalecanych przez nas rozwiązań systematycznych. Zastosowanie § 13 pozostaje w mocy.

(7) Ewentualne roszczenia kontrahenta z tytułu regresu według § 478 BGB przeciwko nam są ograniczone do wyznaczonej przez ustawę wartości roszczeń osób trzecich z tytułu rękojmi za wady przeciwko kontrahentowi.

§ 12. Zastrzeżenie prawa własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do własności wszelkich przedmiotów dostawy (towar objęty zastrzeżeniem własności). Do momentu zapłaty w całości i ewentualnie do momentu pokrycia powstałych dodatkowych kosztów, przedmioty dostawy pozostaną naszą własnością. Dotyczy to również należności powstałych w przyszłości, jak również należności wynikających z umów zawartych jednocześnie lub później niż w momencie ich uregulowania, nawet w przypadku, gdy pojedyncze lub wszystkie nasze wierzytelności zostały zaksięgowane na naszym rachunku bieżącym, a saldo zostało stwierdzone i uznane.

(2) Kontrahentowi przysługuje prawo do dalszego przetwarzania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności w ramach i według reguł należycie prowadzonego stanu interesów, niniejszym wyrażana jest zgoda na cesję wszelkich roszczeń w wyniku odsprzedaży całości na naszą korzyści. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem prawa własności zostanie odsprzedany po przetworzeniu lub połączeniu z rzeczami, które stanowią wyłącznie własność kontrahenta, kontrahent już teraz wyraża zgodę na cesję wszelkich roszczeń powstających w wyniku odsprzedaży w ich całości na naszą korzyść. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem prawa własności zostanie odsprzedany w stanie nieprzetworzonym lub po przetworzeniu lub połączeniu razem z rzeczami, które nie stanowią własności kontrahenta, kontrahent już teraz wyraża zgodę na cesję roszczeń powstałych w wyniku odsprzedaży w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności wraz z wszelkimi prawami pozostałymi i z rangą przed wszelkimi innymi wierzycielami na naszą korzyść. Wyrażamy z naszej strony zgodę na cesje. Roszczenia objęte cesją służą do zabezpieczenia w takim samym stopniu jak towar objęty przez zastrzeżenie prawa własności według ust. 1. 1. Prawo do dochodzenia roszczeń przysługuje kontrahentowi nawet po dokonaniu cesji. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wierzytelności we własnym zakresie; jednak zobowiązujemy się do odstpienia kontrahentowi możliwości dochodzenia wierzytelności, o ile należycie ureguluje on swoje należnoci i spełni swoje obowiązki wobec nas. Możemy żądać od kontrahenta, by podał nam do wiadomości roszczenia objęte cesją i dane dłużników, udzielił nam wszelkich informacji potrzebnych do dochodzenia, udostępnił nam dokumenty potrzebne do tego celu i zawiadomił dłużników o cesji.

(3) Ewentualnego przetworzenia lub ulepszenia kontrahent dokonuje na naszą rzecz, przy czym nie powstają żadne zobowiązania wobec nas. W przypadku przetworzenia, połączenia lub mieszania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności z innymi rzeczami nie stanowiącymi naszej własności przysługuje nam taka część współwłasności w nowo powstałej rzeczy, która odpowiada wartości naszego towaru w stosunku do wartości pozostałych rzeczy w momencie przetworzenia, połączenia lub mieszania. W przypadku, gdy kontrahent nabywa własność nowej rzeczy w całości, niniejszym już teraz ustępuje nam współwłasności tejże nowej rzeczy w stosunku do wartości towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, który został przetworzony, połączony lub pomieszany; on jedynie przechowuje bezpłatnie nową rzecz w naszym imieniu. Nasze prawa współwłasności stanowi towar objęty zastrzeżeniem prawa własności w sensie ust. 1. 1.

(4) Jeżeli kontrahent zwleka z uregulowaniem należnoci wobec nas, wówczas nie jest już upoważniony do dochodzenia roszczeń objętych cesją. Kwoty, które przypadające mu w wyniku roszczeń, należy natychmiast przekazać nam, o ile nasze roszczenia są płatne. Jeżeli nie następuje przekaz, kwoty te stanowią naszą własność i muszą być przechowane osobno. W przypadku bankructwa kontrahenta przysługuje nam prawo do wyodrębnienia substytutu na te kwoty.

(5) Zobowiązujemy się do uwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie kontrahenta w takim stopniu, o ile wartość do realizowania zabezpieczeń przewyższa należności zabezpieczone o więcej niż dziesięć procent, wybór zabezpieczeń do uwolnienia przysługuje nam.

(6) Jeżeli kontrahent odsprzedaje towar objęty zastrzeżeniem prawa własności pod zastrzeżeniem prawa własności, to my pozostajemy właścicielem tego towaru do momentu uregulowania wszelkich należności z tego stosunku gospodarczego, a kontrahent już teraz przekaże nam w drodze cesji wszelkie roszczenia przeciwko nabywcom z tytułu wydania towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności i wszelkie inne prawa wobec nabywców. Wyrażamy z naszej strony zgodę na cesje. Możemy żądać wydania nam umów zawartych z osobami trzecimi.

(7) Jeżeli przedmioty dostawy zostają zastawione przez stronę trzecią, kontrahent jest zobowiązany poinformować osoby przeprowadzające egzekucję o naszym prawie własności i najpóźniej do trzeciego dnia od zastawienia poinformować nas o tym przedstawiając protokół egzekucyjny. Za wszelkie koszty, które powstają w wyniku naszej interwencji, odpowiada kontrahent w ramach przepisów. Nie jesteśmy zobowiązani do interwencji.

(8) Jeżeli po uregulowaniu płatności przez kontrahenta pozostaje zobowiązanie wekslowe, zastrzeżenie prawa własności jak również należności z tytułu dostawy towaru z nimi związane, pozostają w mocy do momentu wykupu weksla przez kontrahenta.

§ 13. Ogólne postanowienia dotyczące odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

(1) O ile w niniejszych warunkach nie postanowiono inaczej, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania za naruszenie obowiązków umownych i pozaumownych lub okołoumownych ogranicza się jedynie do działań umyślnych lub rażącego zaniedbania popełnionego przez naszych przedstawicieli i pomocników lub do przypadku zawinionego naruszenia obowiązków umownych stanowiących istotną część umowy. Przy zawinionym naruszeniu obowiązków umownych stanowiących istotną część umowy nasza odpowiedzialność z wyjątkiem czynów umyślnych lub rażącego zaniedbania popełnionego przez naszych przedstawicieli lub pomocników - ogranicza się do szkód w typowym dla umów zakresie, których wystąpienie można było przewidzieć.

(2) Ww. ograniczenia odpowiedzialności nie obowizują w przypadku wyrządzenia szkód na życiu, ciele lub zdrowiu.

(3) Zachowana jest odpowiedzialność wynikająca z niemieckiego Kodeksu o odpowiedzialności za wyroby.

§ 14. Częściowy brak ważności

Jeżeli się okaże, że pojedyncze postanowienia umowy lub niniejszych warunków są nieważne albo staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje w mocy. W celu uzupełnienia powstałych luk obie strony muszą postępować zgodnie z duchem danej umowy oraz tak, aby przewrócona została równowaga pomiędzy wzajemnymi zobowiązaniami.

§ 15. Obowiązujce prawo, jurysdykcja, miejsce wykonania zobowiązania

(1) Umowa w całości podlega odnośnemu prawu niemieckiemu przy jednoczesnym wykluczeniu Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG z dnia 11.04.1980).

(2) Przepisami właściwymi są wyłącznie przepisy dotyczące sprzedaży. Dotyczy to również umów, których przedmiotem jest dostawa rzeczy ruchomych nie wymienialnych, które mają być produkowane lub wytworzone.

(3) Miejscem wykonania naszego obowiązku dostawy jest zakład lub magazyn, z którego dostawa jest wykonana; miejscem wykonania należnoci pieniężnych kontrahenta jest Kreuztal. Jeżeli kontrahent jest handlowcem, sądem właściwym jest Siegen. Istnieje możliwość wniesienia pozwu do sądu właściwego zgodnie z ogólnymi przepisami.

Postanowienie w przypadku montażu dokonanego przez klienta.

Montaż należy wykonać według uznanych reguł budowlanych. W szczególności należy przestrzegać: przepisów BHP, ogólnych przepisów nadzoru budowlanego, wytycznych montażu IFBS i wskazówek przekazywanych przez odpowiednio przeszkolony personel, do których należą instrukcje, plany i wyliczenia statyczne. Nasze zalecenia dotyczące wykonawstwa jak również porady naszych pracowników zawierają zawsze jedynie przykładowe rozwiązania wynikające z praktyki, które należy traktować jako niewiążące.